அண்ணாவின் தமிழர் திருநாள் வாழ்த்து (1940 – 1969)

உழைத்து வாழ்பவனே வணக்கத்தக்கவன்; வாழ்த்துக்குரியவன்; அந்த உழைப்பாளிக்கு ஊறு ஏற்படுத்துவது சமுதாயத்தின் நல்வாழ்வையே புரையோடச் செய்வதாகும். ஆய்வுச் சுருக்கம் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் எழுதிய தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் வாழ்த்துக் கட்டுரைகள் தொகுக்கப்பெற்று நூலாகத் தொகுத்து...