தம்பிரான் வணக்கம் – மோ.நேவிஸ் விக்டோரியா

Jun 27, 2012 | Uncategorized | 0 comments

இந்திமொழிகளுள்  தமிழ் மொழியில்முதலில் அச்சு வாகனமேறி நூலான தம்பிரான் வணக்கம் (1578)என்னும் நூலினையும் அதற்கு முன் வெளிவந்த கார்டிலா(1554) என்னும் நூலினையும் குறித்த ஆய்வினை முன் வைத்து பதிப்பு குறித்த விவரங்களையும் , குறிப்புகளையும் உள்ளக்கி பதிப்பித்துள்ளார் மோ. நேவிஸ் விக்டோரியா. அச்சு பண்பாடு குறித்தும் தமிழ் மொழி நிலை குறித்த புரிதலுக்கும் இந்நூல் வழி வகுக்கின்றது.

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *