சங்க இலக்கிய ஊர்ப்பெயர்கள

Jun 15, 2011 | Uncategorized | 0 comments

1. அகுதை = புற – 233-3, 347-5, அக-208-18, குறு – 298-5.
2. அம்பர் = நற் – 141-10
3. அயிரை = பதி – 70-26, 88-12, 90-16
4. அரியவும் = பட்டி – 192
5. அலைவாய் = திருமு – 125
6. அழுங்காய் ஊர் = அக – 400-26
7. அழுந்தூர் = அக – 246-14
8. அழுந்தை = அக – 196-11
9. அழும்பி = அக – 44-15
10. அள்ளுர் = அக – 46-14
11. ஆஅய்குடி = புற – 132-8
12. ஆமூர் = ஐங் – 56-2, புற – 80-1, அக – 159-19,

சிறுபா – 188

13. ஆர்க்காடு = நற் – 227-6, குறு – 258-7
14. ஆலங்கானம் = அக – 36-14, 175-11, 209-6, மது – 127,

நற் – 387-7, புற – 19-2

15. ஆலமுற்றம் = அக – 181-17
16. ஆவினன்குடி = திருமு – 176
17. இமயம் = கலி – 38-1, 92-18, 105-75, குறு – 158-5,

புற – 2-24, 34-21, 39-15, 166-33, 214-11,

369-24, பதி – 3ம் பதிகம் – 1, 43-7,

பரி – 8-11, 12, திருமு – 253, சிறு – 48,

பெரு – 429, அக – 127-4, 399-2, நற் – 356-3

18. இருந்தையூர் = பரி–திர – 1-5
19. இருப்பை = ஐங் – 58-2, நற் 260-7, 350-4, அக – 15-13
20. இலங்கை = சிறு – 119, 120, புற – 379-6
21. ஈழம் = பட்டி – 191
22. உத்திரகுரு = பதி – 325
23. உம்பல்காடு = பதி – பதிகம் – 3-2
24. உம்பற்காடு = அக – 357-9
25. உயர்நிலை பொருப்பின் = அக – 338-6
26. உயர் நெல்லின் = மது – 87
27. உயர் மலை = கலி – 38-2
28. உறத்தூர் = அக – 266-13
29. உறந்தை = புற – 352-10, குறு – 116-2, சிறு – 83,

பட் – 285, அக – 4-14, 6-5, 93-5, 122-21,

137-6, 226-14, 237-14, 266-13, 369-14, 385-04

30. ஊணூர் = புற – 348-5, அக – 220-13, 227-18,

நற். – 300-10

31. எயில் ஊர் = நற். 197-11
32. எருமையூரன் = அக – 36-17
33. ஏரகத்து = திருமு – 189
34. ஏழில் = அக – 152-13
35. ஏழிற்குன்றம் = நற். 391-7
36. ஏழெயில் = புற – 33-8
37. ஒல்லையூர் = புற – 242-6
38. ஒளியர் = பட்டி – 274
39. ஓடைக் குன்றத்து = அக – 111-6
40. கங்கை வங்கம் = நற் – 189-5
41. கட்டூர் = புற – 295-1, ஐங் – 445-2
42. கந்தாரம் = புற – 258-2
43. கரும்பனூர் = புற – 381-26
44. கருவூர் = அக – 93-21
45. கார் விரை = அக – 198-5
46. கழாஅர் = ஐங் – 61-3, அக – 6-20, 222-5, 226-8, 376-4,

பட்டி – 191, நற் – 281-3

47. கழுமலம் = அக – 44-13, 270-9
48. கள்ளில் = அக – 271-12
49. கள்ளுர் = அக – 256-15
50. காஞ்சியூரன் = அக – 96-8
51. காமூர் = அக – 365-12, 135-13
52. காவிரிப்பூம்பட்டினம் = அக – 205-12
53. காழகத்து = பட்டி – 191
54. குட்டுவர் = மது – 105, பதிற் – 90-26
55. குட்டுவன் குடவரை = நற் – 105-8
56. குடக்கு வாங்கு பெருங்சினை = நற் – 167-1
57. குடந்தை = அக – 60-13, 284-3, புற – 321-5
58. குடநாடு = புற – 177-12, அக – 91-17, 115-5
59. குடபுலம் = புற – 373-26
60. குடமலை = பட்டி – 188, மலை – 527,
61. குட முதல் குன்றம் = மது – 547
62. குடவர் = பட்டி – 276, அக – 393-16, பதி – 55-9,

புற – 17-140

63. குடவாயில் = அக – 44-18
64. குமட்டூர் = பதி – 2ம்பத்தின் பதிகம் – 14
65. குமரி = பதிற் – 11-24, 43-8, புற – 67-6
66. குழமூர் = அக – 168-5
67. குளவாய் = பரி-திர – 1-63
68. குறுக்கை = அக – 45-9, 145-11
69. குறும்பூர் = குறு – 328-8
70. குறும்பொறை = அக – 159-14, சிறுபா – 109
71. குன்றத்து = கலி – 93-27, அக – 4-15, பரி – 9-44, 26,

17-5, 18-27, 19-102

72. குன்றம் = பரி – 17-21, பரி-திர – 9-4, 13-2, அக – 140-4
73. குன்று = பரி – 4-24, 68, 6-55, 69, 8-15, 19, 28, 29, 35, 51, 70, 9-26, 71,

14-17, 15-7, 14, 35, 45, 53, 65, 17-29, 18-5, 6, 14, 15, 45, 19-15, 23, 36, 66, 84, 93,

74. குன்று அமர்ந்து = திருமு – 77
75. குன்றூர் = நற் – 280-8
76. கூடல் = கலி – 30-11, 35-17, 57-8, 92-11, அக – 93-9, 116-14, 231-13, 253-6, 296-12, 315-7, 346-20, நற் – 39-10, திருமு – 71, மது – 429,

மது-தனி – 1-4, 2-4, பரி – 8-28, 29, 10-40, 112, 129, 12-31, 17-23, 45, 19-8, 15, பரிதி 2-4, 26, 46

77. கூடலங்குன்று = அக – 149-14
78. கொங்கர் = பதி – 22-15, 77-10, 88-19, 90-25, குறு – 393-6, அக. 79-5, 253-4, 368-16, நற். – 10-6, புற – 130-5
79. கொடுங்கால் = அக – 35-15
80. கொடுமணம் = பதி – 67-1, 74-5
81. கொல்லி = நற் – 185-7, 192-8, 201-5, 265-7, 346-9,

குறு – 89-4, 100-5, அக – 33-14, 62-13,

208-22, 209-15, 213-15, 303-6, 338-14,

பதி – 73-15, 81-24, 8ம் பதிகம் – 3

82. கொற்கை = ஐங் – 185-1, 188-2, அக – 27-9, 130-11, 201-4, நற் 23-6, சிறு – 62, மது – 138
83. கோடுயர் பொருப்பு = கலி – 57-16, புற – 135-1
84. கோடைப் பொருநன் = அக – 13-10
85. கோவல் = அக – 35-14
86. கோழி = பரி – திர-8-10, 11
87. சாய்க்காடு = நற் – 73-9
88. சாய்க்கானம் = அகம் – 220-8
89. சாரல் = பெரும் – 494
90. சிறுகுடி = கலி – 39-11, 52-10, 102-38, நற். – 45-1, 340-9,

367-6, அக – 54-14, 117-18, 204-12, 228-13, 232-6

91. சிறுமலை = அக – 47-16
92. சீறூர் = புற – 297-4
93. செந்தில் நெடுவே = புற – 55-18, 19
94. செம்பொன்மலை = பெரும் – 241
95. செருப்பு = பதி – 21-23
96. செல்லூர் = அக – 90-9, 220-3
97. சோணாடு = பட் – 28
98. சோழநாடு = புற – 382-3
99. தகடூர் = பதி – 78-9, 8ம் பதிகம் – 9
100. தண்பரங்குன்று = அக – 59-11, மது – 263, பரி – 6-95, 8-46, 62, 82, 130, பரி – 9-11, 69, 21-15, 45
101. தண்மலை = அக – 13-2
102. தமிழ்நாடு = பரி திர – 9-1
103. தமிழகம் = பதி 2ம் பத்தின் பதிகம் – 5, புற – 168-18,

அக – 227-14

104. தலையாறு = அக – 152-22
105. திகிரியாப் பெருமலை = புற – 228-14
106. திருமருத பூந்துறை = பரி – 11-30
107. திரு மருத மூன்றுறை = பரி – 7-83, 22-45, பரி-திர – 2-72, கலி – 26-13
108. துளுநாடு = அக – 15-5
109. துறையூர் = புற – 136-25
110. தென்குமரி = மது – 70
111. தென்னம் பொருப்பு = புற – 215-6
112. தேனூர் = ஐங் – 54-3, 55-2, 57-2
113. தொண்டி குறு – 128-2, 210-2, 238-4, பதி – 88-21,

அக – 10-13, 60-7, 290-13, நற் – 8-9, 18-4, 195-5, ஐங் – 171-13, 172-3, 173-2, 174-1, 175-4,

176-1, 177-4, 178-3, 179-3, 180-4, புற – 48-4

114. தொல் முது கோடி = அக – 70-13
115. நவிரம் = மலை – 82, 579
116. நளிமலைநாடன் = சிறு – 107, புற – 150-28
117. நறவு = பதி – 85-8
118. நாகர்நகர் = பரி – திர – 1-59
119. நாஞ்சில் நாடு = புற – 19-11, 20-11, 137-12, கலி – 8-5
120. நாலூர் = குறு – 15-3
121. நாவலந்தண் பொழில் = பரி – 5-8, பெரும் – 465
122. நான்மாடக்கூடல் = கலி – 92-65, பரி-திர – 1-3, 7-4, 12-2, 13-6
123. நியமம் = அக – 90-12, நற் – 45-4
124. நீடூர் = அக – 266-10
125. நீர்ப் பெயற்று = பெரும் – 319
126. நீழல் = அக – 366-12
127. நெடுங்குன்று = பரி – 15-4, 17-51
128. நெடுந்தெரு = நற் – 161-5
129. நெடுவரை = சிறு – 128, அக – 398-19
130. நேரிமலை = பதி – 67-22, 23
131. பட்டினம் = சிறு – 153, பட்டி – 218
132. படப்பை = அக – 256-15, 96-8, புற – 137-12, 385-8
133. பணைநல்லூர் = புற – 345-20
134. பரங்குன்று = பரி – 8-11, 17-23, 39, 43, 19-56

பரி-திர – 12-2

135. பருவூர் = அக – 96-14
136. பவத்திரி = அக – 340-7
137. பழம்முதிர்குன்று = நற் – 88-9
138. பழம்முதிர்சோலை = திரு – 317
139. பழவிறல்மூதூர் = பெரு – 411, மலை – 487
140. பழைய வேள்குடி = அக – 372-4
141. பறம்பு = புற – 108-4, 109-1, 158-4, 176-9, 201-4, 337-6,

குறு – 196-3, சிறு – 91, அகம் – 303-10,

356-8, 19

142. பாடலி = குறு – 75-4, அக – 265-5
143. பாரம் = அக – 152-12, நற் – 265-5
144. பாழானநாடு = அக – 117-7
145. பாழி = அக – 15-11, 142-9, 152-13, 208-6, 258-1,

372-3, 375-13, 396-3

146. பிசிர் = புற – 215-7
147. பிடவூர் = புற – 395-20
148. புகார் = பதி – 73-13, அக – 181-22
149. புகார்ப் போந்தை = பட்டி – 74
150. புறந்தை = அக – 100-13
151. புன்னாடு = அக – 396-2
152. புனலூரன் = கலி – 67-5
153. பூமலி பெருந்துறை = பட்டி – 105, பெரும் – 389
154. பூவா வஞ்சி = புற – 32-2
155. பூழிநாடு = குறு – 163-1, அக – 6-8, பதி – 21-23, 73-9,

84-6, 90-27

156. பெருங்கல்நாடன் = சிறு – 87
157. பெருந்துறை = அக – 152-6, 199-19
158. பொதியில் = குறு – 84-3, 376-1, புற – 128-5, அக – 25-20, 138-7, 322-14, 377-10
159. பொதினி = அக – 1-4, 61-6
160. பொய்கை ஊர் = நற் – 200-7
161. பொருப்பன் = கலி – 35-24, 92-27, 108-58
162. பொருப்புவரை = மது – 42
163. போந்தை = புற – 338-4
164. போர் = அக – 186-16, 326-11
165. மட்டவாயில் = அக – 326-5
166. மணிவரை = புற – 229-27, பரி-திர – 2-3
167. மதுரை = கலி – 96-23, புற – 32-5, சிறு – 67, மது – 699, பரி – 11-48, 12-9, பரி திர – 9-3, 10-3, 11-3, 12-9
168. மரந்தை = அக – 127-6, 376-18, குறு – 34-6, பதி – 90-28
169. மருங்கூர் பட்டினம் = அக – 227-20, நற் – 258-10
170. மருங்கை = நற் – 358-10
171. மலை = பட்டி – 6
172. மாங்காடு = அக – 288-15
173. மாங்குடி = புற – 72-14
174. மாடமூதூர் = அக – 335-11
175. மால்வரை = திரு 256, சிறு – 205, பரி – 5-9
176. மாலிருங்குன்றம் = பரி – 15-17, 23
177. மிளை = அக – 133-16
178. முக்கூடல் = பதி – 50-7
179. முசிறி = புற – 343-10, 149-11
180. முதுபொழில் = மது – 190
181. முதுவெள்ளிலை = மது – 119
182. முள்ளுர் = புற – 126-8, 174-13, குறு – 312-3

அக – 209-12, நற் – 170-6, 291-7

183. முனை = அக – 247-8
184. மூதூர் = நெடு – 29
185. மோகூர் = பதி – 44-14, 49-8, அக – 251-10, மது – 508
186. யவனர் = நெடு – 101, முல் – 61, அக – 149-9,

புற – 56-18, பெரு – 316

187. யவுனர் = புற – 174-1
188. வஞ்சி = புற – 387-33, அக – 263-12, 396-19

பரி திர – 8-10, சிறு – 50

189. வடபெருங்கடல் = மது – 70
190. வடமலை = பட்டி – 187, புற – 67-7, 122-8
191. வடமீன் = அக – 396-17, கலி – 2-21
192. வடவர் = பட்டி – 276, நெடு – 51, அக – 340-16
193. வயலை வேலி வியலூர் = அக – 97-13
194. வல்லம் = அக – 336-21, 356-13
195. வள்ளியம்காடு = முல் – 101
196. வாகை = புற – 351-6, அக – 125-19
197. வாட்டாறு = புற – 396-13
198. வாரணவாசி = கலி – 60-13
199. வானவர் = புற – 39-16
200. வீரை = அக – 206-13
201. வெண்ணி = நற் – 390-3, பொரு – 147, புற – 66-6
202. வெண்ணிவாயில் = அக – 211-14, 246-9
203. வெளியம் = அக – 359-6
204. வெண்வேலன்குன்று = கலி – 27-16
205. வேங்கடநாடன் = புற – 381-22, 391-7
206. வேங்கட மலை = அக – 209-9, 211-7, 213-3
207. வேங்கடம் = அக – 27-7, 83-10, 85-9, 265-21, 393-20
208. வேம்பி = அக – 249-9
209. வேலூர் = சிறு – 173
210. வேளுர் = அக – 166-4

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *