காமத்தீ

Oct 7, 2010 | Uncategorized | 0 comments

தீயானால் சுடுதலோ இலர்மன்;ஆயிழை
தீயினும் கடிது,அவர் சாயலின் கனலும்நோய்(கலித்தொகை,137)

ஓஒ! கடலே! ஊர்தலைக் கொண்டு கனலும் கடுந்தீயுள்,
நீர்ப்பெய்க் காலே சினம் தணியும்; மற்று இஃதோ,
ஈரமில் கேள்வன் உறீஇ காமத்தீ,
நீருள் புகினும் சுடும் (கலித்தொகை,144)

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *