மடைநூல்….

Sep 11, 2009 | Uncategorized | 0 comments

உணவு சமைக்கும் முறைகளைக் கூறும் நூல் மடைநூல் எனப்படும்.அதைப்பற்றிய செய்திகள் சிறுபாணாற்றுப்படை,மணிமேகலை,பெருங்கதை முதலிய நூல்களிற் கூறப்படுகின்றன.பலவகை உணவு வகைகள் தமிழ் நூல்களிற் காணப்படுகின்றன.காலத்திற்கு ஏற்ற உணவுகளையும் சாதி,நிலம் முதலியவற்றிற்கேற்ற உணவுகளையும் அந்நூல்களால் அறிந்துகொள்ளலாம்.சீவகசிந்தாமணியில் முக்தி இலம்பகத்தில் இருது நுகர்வென்னும் பகுதியில் சில பெரும்பொழுதுகுரிய உணவு வகைகள் கூறப்பட்டுள்ளன.

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *