பூவின் பல நிலைகள்…….

Aug 21, 2009 | Uncategorized | 0 comments

பேதை பெதும்பை,மங்கை ,மடந்தை,அரிவை,தெரிவை பேரிளம்பெண், என்று பெண்களுக்கு ஒவ்வொரு நிலையும் இருப்பது போல,பூவுக்கு ஒவ்வொரு நிலை உண்டு.

அரும்பு,போது,மலர்,வீ,செம்மல்

அரும்பு என்பது பூவின் தொடக்க நிலையைக் குறிக்கும்.

போது என்பது பூ மலர்வதுக்கு முன் உள்ள நிலையினைக் குறிக்கும்.

மலர் என்பது பூவின் விரிந்த நிலையினைக் குறிக்கும்.

மலர்ந்த பின் செடியில் இருந்து பூக்கள் உதிரும் நிலையினைக் குறிப்பது வீ .

கீழே உதிர்ந்த பூ மணம் பரப்பிக் கொண்டு இருப்பது செம்மல் எனப்படும்.

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *