காந்தியடிகள் பின்னபற்றிய நூல்கள்

Dec 1, 2008 | Uncategorized | 0 comments

நல்ல நூல்கள் மனிதனை நல்வழிப்படுத்தும்,நீடு புகழைத் தரும் என்பதற்குச்

சான்றாக காந்தியடிகள் படித்து அதன் வழி நடந்த நூல்களைக்

கூறலாம்.அப்புத்தகங்கள்

ஜான் ரஸ்கின் எழுதிய கடையருக்கும் கடைத்தேற்றம்

ஹென்றி தோரா எழுதிய சிவில் ஒத்துழையாமை

டால்டாய்ஸ் எழுதிய கடவுளின் ராஜ்ஜியம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.

என்பவையாகும்.

முனைவர் கல்பனா சேக்கிழார்

பேராசிரியர், அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம்.

More From This Category

0 Comments

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *